You are here
Home > Известувања > Седница на совет

Седница на совет

На 29.05.2023 година одржана е 10-та редовна седница на советот на Општина Центар Жупа.  За седницата предвиден е следниов дневен ред :

  1. Усвојување на записникот од 9 –та седница на Советот на Општина Центар Жупа.
  2. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за извршување на Буџетот на општина Центар Жупа за 2023 година
  3. Предлог- корегиран буџетски календар за 2023 година
  4. Предлог одлука за усвојување на квартален извештај
  5. Предлог одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Центар Жупа
  6. Предог одлука за разрешување и именување на членови во училишни одбори во основните училишта во општина Центар Жупa
  7. Предлог одлука за усвојување на Годишен извештај за реализација на Програма за развој на ЈЗПР за 2022 година
  8. Предлог одлука за усвојување на за завршна сметка на Центар за развој на Југозападен плански регион за 2022 година.
  9. Предлог одлука за согласност на Годишен план за вработување за 2024 година во општина Центар Жупа.
  10. Предлог одлука за формирање на локален младински совет

 

This post is also available in: македонски

Top