You are here
Home > Урбанизам и Планирања > Е урбанизам ( отвори тука)

Е урбанизам ( отвори тука)

Врз основа на член 37 став 5 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. весник на РСМ 32/2020)  информацискиот систем е-урбанизам  има отворен дел, односно веб страна, со која се овозможува отворена и бесплатна достапност на јавноста кон постапката за донесување на урбанистички планови, што ги содржи клучните фази од постапката:

  • планска програма,
  • нацрт план и
  • предлог план.

Отворениот дел на системот овозможува достапност кон сите донесени урбанистички планови што се на сила, како и архива за претходно донесените планови што се вон сила.

https://www.e-urbanizam.mk/najava.nspx

This post is also available in: македонски

Top