You are here
Home > Програми и планови > Програми ( превземи тука )

Програми ( превземи тука )

2024 година

Правилник за доделување на еднократна парична помош за новороденче

програма за доделување на еднократна парична помош за новороденче за 2024 година 

план програми за развој на општина центар жупа за 2024 година 

програма за изградба, реконструкција и одржување на локалните улици и патишта во општина Центар Жупа за 2024 година 

програма за одржување на јавната чистота на подрачјето на општина Центар Жупа за 2024 година

програма за одржување на јавното зеленило на подрачјето на општина Центар Жупа за 2024 година 

оперативна програма за одржување на локална патна мрежа во зимски и летни услови за 2024 година 

програма за заштита на населението од заразни болести за 2024 година 

програма за еднакви можности за 2024 година 

програма за одржување на јавното осветлување за 2024 година

програма за локален младински совет 

програма за работа на советот за 2024 година

2023 година

План за локален економски развој на општина Центар Жупа

План за социјална заштита на општина Центар Жупа 

Програма за еднакви можности 

Програма за работа во областа на градежно земјиште 

Програма за  спроведување на општи мерки заштита на населението од заразни болести 

Годишна урбанистичка програма за 2023

Програма за одржување на јавната чистота на подрачјето на општина Центар Жупа за 2023 година

Програма за одржување на јавното зеленило на подрачјето на општина Центар Жупа за 2023 година

Програма за одржување на јавното осветлување за 2023 година 

Оперативна програма за одржување на локална патна мрежа во зимски и летни услови во Општина Центар Жупа за 2023 година 

Програма за изградба , реконтсрукција и одржување на локални патишта и улици во општина Центар Жупа за 2023 година

План програма за развој на општина Центар Жупа 

Стратешки план на единицата за внатрешна ревизија  и Годишен план за внатрешна ревизија во Општина Центар Жупа за период 2023-2025 година 

 

2022 година

Стратешки план на единицата на внатрешна ревизија во општина Центар Жупа за период 2022-2024 година

Годишен план за внатрешна ревизија на Општина Центар Жупа за 2022 година.

План на програми за развој на општина Центар Жупа за 2022 година

Годишна урбанистичка програма за 2022 година

Програма за одржување на јавна чистота на подрачјето на Општина Центар Жупа за 2022 година

Програма за одржување на јавното зеленило на подрачјето на Општина Центар Жупа за 2022 година

Програма за заштита на населението од заразни болести за  2022 година

Програма за одржување на јавното осветлување за 2022 година

Оперативна програма за одржување на локална патна мрежа во зимски и летни услови во Општина Центар Жупа за 2022година

Програма за еднакви можности помеѓу мажите и жените за 2022 година 

Програма за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина Центар Жупа за 2022година

Процедура за извршување на расходите на Буџетот на Општина Центар Жупа 

2021 година

Годишна урбанистичка програма 2021

Јавна чистота 2021

План на програми за развој на општина Центар Жупа 2020 – 2023

Пограма за заштита на населението од заразни болести 2021

Програма за градежно земјиште za 2021

Прогрма за улично осветлување 2021

Планска програма – за изработка на урбанистички план за вон населено место за изградба на индустриска зона,КО Баланци,Општина Центар Жупа

План и програма за третман на бездомни кучиња на територијата на Општина Центар Жупа

ОБРАЗОВАНИЕ

Годишна програма  на СОУ,,АТА,, за 2021/2022 година 

Годишна програма на ООУ,,Мустафа Кемал Ататурк за учебната 2021/2022

Полугодишен извештај за работа на ООУ,,Неџати Зеќерија,,с.Коџаџик за 2021

Полугодишен извештај за работа на СОУ,,АТА,, за 2021

Годишна програма на ООУ ,,Мустафа Кемал Ататурк,, за учебната 2020/2021

Годишна програма на ООУ,,Неџати Зеќерија,, с.Коџаџик за 2020/2021

Годишна програма на СОУ,,АТА,, за учебната 2020/2021 година 

This post is also available in: македонски Türkçe (Turkish)

Top