You are here
Home > Администрирање со даноци и административни такси > ДАНОК НА ИМОТ / ЛИСТА НА АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА ( превземи тука)

ДАНОК НА ИМОТ / ЛИСТА НА АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА ( превземи тука)

Даночен обврзник 

Обврзници на данок на имот се физички и правни лица кои се сопственици , корисници и плодоуживатели на имотот.

Даночна основа 

Прествавува пазарна вредност на на недвижниот имот утврдена од овластен проценител според Методологијата за проценка на пазарната вредност на недвижниот имот пропишана во владата на Република Македонија.Висината на данокот изнесува 0,10% од утврдена пазарна вредност на недвижноста.Данокот на имот се намалува за 50% доколку станот/куќата се користат за живеење, со доказ лична карта.

Даночна пријава

Секој даночен обврзник е должен да го пријави недвижниот имот и тоа во рок од 15 дена од денот на стекнување на имотот  или од отпочнување на користење на имотот.Бесплатен образец на даночна пријава  се пополнува и поднесува до Општина Центар Жупа.За неподнесувањето на даночната пријава на даночниот обврзник му се изрекува мерка глоба пропишана согласно Законот за даноци на имот.Решение за данок на имот се донесува секоја година за секој даночен обврзник врз основа на поднесена даночна пријава и даночната евиденција.Решението за данок се доставува до даночниот обврзник на последната пријавена адреса на обврзникот во даночната пријава преку доставна служба.

Издавање на решение за данок на имот 

Список на потреби документи :

-Даночна пријава за пријавување на нов имот или промена на имотната сопственост

-Имотен лист не постар од 6 месеци ( оригинал или копија)

-Согласност за користење на личните податоци

-Лична карта ( фотокопија)

Решение за данок на имот се издава еднаш годишно .

ПЛАЌАЊЕ НА ПРЕСМЕТАН ДАНОК НА ИМОТ ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА :

На налог ПП-50  се врши уплата на следнава жиро сметка

Назив на примач: Трезорска сметка , Буџет на Општина Центар Жупа

Бр на жиро сметка :100000000063095

Депонент: Народна Банка

Уплатна с-ка: 840 1700 2507
Приходна Шифра:713111

Програма: 00

Цел на дознаката : ДАНОК НА ИМОТ

ПЛАЌАЊЕ НА ПРЕСМЕТАН ДАНОК НА ИМОТ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА:

На налог ПП-50 се врши уплата на следнава жиро сметка

Назив на примач: Трезорска сметка , Буџет на Општина Центар Жупа

Бр на жиро сметка :100000000063095

Депонент: Народна Банка

Уплатна с-ка:840 1700 2512

Приходна Шифра:713113

Програма: 00

Цел на дознаката : ДАНОК НА ИМОТ

-даночна пријава ( превземи документ)

ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОК

ДАНОК НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

  1. Достава на списи 
  2. Барање за спроведување на постапка за упис во јавна книга
  3. Барање извод од ЛУПД( локална  урбанистичка планска документација ) 
  4. Барање за издање на извод од урбанистички план и општ акт 
  5. Барање за издавање на потврда и уверение 
  6. Барање за улично осветлување 

Ценовник

 

Службено лице одговрно за администрирање на даноци : Хамид Рахман контакт : 046/840-239

email amit.semoski@hotmail.com

This post is also available in: македонски Türkçe (Turkish)

Top