You are here
Home > Советници и комисии

СОВЕТНИЦИ:

Име и презиме                                            Политичка Партија                         Контакт

1.Претседател на Совет Бирџан Селман-                     ДПТМ                             bircan_kocacik@hotmail.com

2.Сефедин Рамадан                                                        ДПТМ                             sefedin_19@hotmail.com

 3.Ајета Скендер                                                               ДПТМ                            ajetaskender@gmail.com

4.Фехми Скендер                                                              ДПТМ                            fehmiskende@hotmail.com

5.Мухрем Шаќировски                                                      ДПТМ                            muhremsakir@hotmail.com

6.Ајрис Беќировски                                                           СДСМ                            ajris82@gmail.com

7.Казафер Емруловски                                                    СДСМ                             kazaferemrlovski@hotmail.com

8.Зихни Сејди                                                                    ДНЕТ                             zseydi@hotmail.com

9Џанер Сезаир                                                                  ДНЕТ                             canerr@live.com

10.Зуди Адем                                                                    ПДТ                                 zudi-69@hotmail.it

11.Нукри Данчевски                                                   ВМРО-ДПМНЕ                      nukridancevski@yahoo.com

Постојани комисии:

Комисија за прашања на верификација, избори и именување: 

 1. Зуди Адем – претседател
 2. Зихни Сејди – член
 3. Ајрис Беќировски – член
 4. Нукри Данчевски – член
 5. Мухарем Шаќировски

-Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој:

 1. Бирџан Селман – претседател
 2. Казафер Емруловски – член
 3. Нукри Данчевски – член
 4. Ајета Скендер – член
 5. Зуди Адем – член

-Комисија за планирање, уредување на просторот, заштита на животната средина и природата:

 1. Зуди Адем- претседател
 2. Сефедин Рамадан
 3. Ајрис Беќировски
 4. Фехми Скендер
 5. Нукри Данчевски

Комисија за комунални работи и сообраќај :

 1. Mухрем Шаќировски – претседател
 2. Казафер Емруловски
 3. Сефедин Рамадан
 4. Фехми Скендер
 5. Зуди Адем

-Комисија за јавни дејности :

 1. Зихни Сејди – претседател
 2. Фехми Скендер
 3. Ајрис Беќировски
 4. Нукри Данчевски
 5. Ајета Скендер

-Комисија за Статут и прописи:

 1. Мухрем Шаќировски – претседател
 2. Казафер Емруловски
 3. Зуди Адем
 4. Сефедин Рамадан
 5. Нукри Данчевски

-Комисија за еднакви можности помеѓу жените и мажите :

 1. Ajета Скендер- претседател
 2. Зуди Адем
 3. Сефедин Рамадан
 4. Ајрис Беќировски
 5. Фехми Скендер

This post is also available in: македонски Türkçe (Turkish)

Top