You are here
Home > Општински Органи

.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА НОРМАТИВНО-ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ И ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ

Персонал:

Сенада Ракиповска

Шемсија Јусуф

Исмаил Исмаиловски

Фарис Таироски

Вејсил Вејселовски

Рамазан Абазовски

Арбен Абдиоски

Ермин Далиповски

Фјорим Дурмишоски

Лири Скендеровски

Аџи Исмаиловски

Мунир Бастри


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИИ, АДМИНИСТРАЦИЈА И НАДОМЕСТОЦИ

Персонал:

Mр. Еран Зубер моб.071/318-472

Неџип Илјас

Хамид Шемоски

Семра Вејселовска


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Персонал:

Mр. Шаин Шаќир моб.071/318-423

Елмин Шаиноски

Ермил Ракиповски


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ

Персонал:

Ерихана Фето

Фјорим Вејселоски


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Персонал:

контакт: тел.046/840-239

            емаил. merekzjupa@hotmail.com 

This post is also available in: македонски Türkçe (Turkish)

Top