You are here
Home > Извештаи и завршни сметки

Ревизија за 2021 година- Државен завод за ревизија 

Завршна сметка на општина Центар Жупа за 2021 година 

Годишен извештај за работата на општина Центар Жупа за 2021 година 

Квартални извештаи 2022

к1 -1 – квартал 01.01-31.03 

K1-2 квартал 01.0.-30.06

К1- 3 квартал 01.01-30.09

Квартални извештаи 2021

K1-1-kvartal 01.01-31.03

к1-2-квартал 01.01-30.06

К1-3-квартал 01.01-30.09

К1-4квартал 01.01-31.12

Квартални извештаи 2020

K1-1-kvartal 01.01-31.03

К1-2-kvartal 01.01-30.06

К1-3 kvartal 01.01-30.09

K1-4-kvartal_01.01-31.12


Квартални извештаи 2019

K1 za period od 01.01.2019 do 30.06

K1 za period od 01.01.2019 do 30.09

K1 za period od 01.01.2019 do 31.03

K1 za period od 01.01.2019 do 31.12

 


Завршна сметка за 2018 год.

БИЛАНС НА ПРИХОДИ ПО ЗС 2018 год на ставка

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ЗС 2018 на ставка

ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2018 ГОД ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА za minist za finansii

ПОСЕБЕН ДЕЛ НА ЗС ЗА 2018 на ставка

ФИСКАЛНА ТАБЕЛА ЗА ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2017 ГОД ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА.doc БЕЗ ПРЕНЕСЕН ВИШОК


Завршна сметка за 2019 година

Завршна сметка за 2020 година

 

Годишен извештај за работењето на општина Центар Жупа за 2020 година

This post is also available in: македонски Türkçe (Turkish)

Top