You are here
Home > Извештаи и завршни сметки

Завршна сметка на општина Центар Жупа за 2023 година

Завршна сметка на општина Центар Жупа за 2022 година 

Завршна смета на општина Центар Жупа за 2021 година 

Завршна сметка на општина Центар Жупа за 2020 година

Завршна сметка на општина Центар Жупа за 2019 година

Завршна сметка на општина Центар Жупа за 2018 година 

Квартални извештаи за 2023 година

k1-1 kvartal 01.01-31.03

K1-2 kvarta; 01.01 – 30.06

K1-3 kvartal 01.01-31.09

k1-3 kvartl 01.01-31.12

Квартални извештаи 2022

к1 -1 – квартал 01.01-31.03 

K1-2 квартал 01.0.-30.06

К1- 3 квартал 01.01-30.09

K1 -4 квартал 01.01-31.12

Квартални извештаи 2021

K1-1-kvartal 01.01-31.03

к1-2-квартал 01.01-30.06

К1-3-квартал 01.01-30.09

К1-4квартал 01.01-31.12

Квартални извештаи 2020

K1-1-kvartal 01.01-31.03

К1-2-kvartal 01.01-30.06

К1-3 kvartal 01.01-30.09

K1-4-kvartal_01.01-31.12


Квартални извештаи 2019

K1 za period od 01.01.2019 do 30.06

K1 za period od 01.01.2019 do 30.09

K1 za period od 01.01.2019 do 31.03

K1 za period od 01.01.2019 do 31.12

 

Годишен извештај за работењето на општина Центар Жупа за 2020 година

Годишен извештај за работењето на општина Центар Жупа за 2021 година 

Годишен извештај за работењето на општина Центар Жупа за 2022 година 

Ревизија за 2021 година – Државен завод за ревизија

This post is also available in: македонски Türkçe (Turkish)

Top