• Градоначалник на општина Центар Жупа е м-р Аријан Ибраим. Општината има вкупно 11 советници кои го претставуваат 23 села од општината.
  • Центар на општината е селото Центар Жупа. Општината се наоѓа во дебарскиот регион и опфаќа 23 села.
  • Во општината се наоѓа планината Стогово и Дебарското Езеро Општината се наоѓа во Дебарскиот регион и има вкупна површина од 107,21 км².

СEA форма ЛУПД ЖИТИНЕНИ

Почитувани посетители и сограѓани !

Со клик врз подолниот линк можете да го превземете следниот документ:

СЕА ФОРМА ЛУПД Житинени

Со почит

Одделение за Урбанизам

Општина Жупа

Известување за прифаќње на одлука (15.04.2015 год.)

Почитувани посетители и сограѓани !

Со клик врз подолниот линк можете да ја превземете следната одлука:

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРИФАКАЊЕ НА ОДЛУКА

Со почит

Одделение за Урбанизам

Општина Жупа

Известување до јавноста (15.04.2015 год.)

Почитувани посетители и сограѓани !

Со клик врз подолниот линк можете да го превземете следното известување:

ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО ЈАВНОСТА

Со почит

Одделение за Урбанизам

Општина Жупа

Одлука за спроведување на стратегиска отцена (15.04.2015 год.)

Почитувани посетители и сограѓани !

Со клик врз подолниот линк можете да ја превземете следната одлука:

ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОТЦЕНА

Со почит

Одделение за Урбанизам

Општина Жупа

Ceja Форма потпишана и печат (15.04.2015 год.)

Почитувани посетители и сограѓани !

Со клик врз подолниот линк можете да го превземете следниот документ:

СЕЈА ФОРМА ПОТПИШАНА И ПЕЧАТ

Со почит

Одделение за Урбанизам

Општина Жупа