• Градоначалник на општина Центар Жупа е м-р Аријан Ибраим. Општината има вкупно 11 советници кои го претставуваат 23 села од општината.
  • Центар на општината е селото Центар Жупа. Општината се наоѓа во дебарскиот регион и опфаќа 23 села.
  • Во општината се наоѓа планината Стогово и Дебарското Езеро Општината се наоѓа во Дебарскиот регион и има вкупна површина од 107,21 км².

Известување - Повик 13.12.2018

Почитувани !

Општина Центар Жупа на ден 13.12.2018 го објавува следниот повик:

ЈАВЕН ПОВИK до доверителите на Општина Центар Жупа и доверителите на единките корисници основани од Општина Центар Жупа од областа на образованието (ООУ”Неџати Зекирија “-с.Коџаџик-Центар Жупа) за пријавување на доспеани, а неплатени побарувања

Превземи го повикот | Превземи ја пријавата !

Пребарување на податоци